Reklamační řád

Reklamační řád

1. Právo kupujícího na reklamování vadného zboží
1.a. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat při převzetí zboží nebo v záruční době. Prodávající odpovídá za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávané zboží má kvalitu a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí v záruční době (záruka). Do 10 dní má kupující možnost reklamovat viditelné vady resp. Chybějící části v balíkách. Záruka se nevztahuje na případy uvedené v bodě 1.b. 1.b. Reklamaci nelze uplatnit na vady zboží, pro které byla poskytnuta sleva a na vady, které zavinil kupující po převzetí zboží při vlastní dopravě, montáži a vlastní úpravou zboží, zejména v rozporu s návodem k montáži a na používání a ošetřování nábytku, a vady vzniklé užíváním ve vlhkém nebo chemicky agresivním prostředí. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

2. Místo uplatnění reklamace
Kupující uplatňuje reklamaci na prodejně.

3. Způsoby prokázání reklamace
Koupi reklamovaného zboží kupující prokazuje příslušným prodejním dokladem. Bez předložení tohoto dokladu nebude reklamace uznána. 3.a. Kupující zajistí fyzické vrácení reklamovaného zboží na prodejnu, kde uplatňuje reklamaci. 3.b. V případě, že nelze reklamované zboží vrátit dle předchozího bodu, provede specializovaný pracovník její posouzení/vyřízení přímo v rozumném místě určeném kupujícím. Jestliže je nutno reklamaci prošetřit přímo v místě, kde se reklamované zboží nachází, musí kupující toto prošetření umožnit.

4. Postup při uplatňování a vyřízení reklamace
Kupující se dostaví na místo uplatnění reklamace a uplatní u prodávajícího nárok tak, že vytkne konkrétní vadu (označením vadné vlastnosti nebo podrobným popsáním projevu vady) a prodávajícímu sdělí, jaký konkrétní nárok ve smyslu bodu 6 nebo 7 z odpovědnosti za vady uplatňuje. Prodávající je povinen sepsat s kupujícím v místě reklamace reklamační protokol, a to i v případě, že prodávající nemá možnost zboží fyzicky prohlédnout z důvodu uvedeného v bodě 3.b. Jedná-li se o případ dle bodu 3.b. je vedoucí prodejny nebo jí/ jím pověřený pracovník oprávněný k vyřízení reklamace dohodnout v reklamačním protokolu místo a dobu, kdy bude možné reklamované zboží fyzicky prohlédnout a reklamaci posoudit/vyřídit. Nebude-li z důvodů na straně kupujícího ve sjednaném termínu a místě možné zboží fyzicky prohlédnout a reklamaci posoudit/vyřídit, prodlužuje se o dobu, kdy toto bude po sjednání nového termínu prodávajícímu umožněno, zákonná lhůta pro vyřízení reklamace. Vedoucí prodejny nebo pověřený pracovník oprávněný k vyřízení reklamace je povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o reklamaci (jejím zamítnutí či vyhovění) ihned, u sporných a složitých případů do tří pracovních dnů od jejího uplatnění.
Vedoucí prodejny nebo jí/jím pověřený pracovník může v případech, kdy vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení, dohodnout s kupujícím jinou lhůtu k rozhodnutí o reklamaci (zamítnutí či vyhovění). Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. V pozdější lhůtě může být reklamace vyřízena pouze v případě, že se na tom prodávající a kupující vzhledem ke složitosti případu dohodnou.
Při vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy nebo výměnou zboží, dohodnou pracovníci prodejny způsob vrácení nebo výměny zboží.

5. Lhůty pro uplatnění reklamace (záruční doba)
Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží. Je-li reklamace zboží nebo jeho součásti vyřízena opravou, nezapočítává se do záruční doby zboží doba od uplatnění reklamace do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít. Prodávající je povinen vydat kupujícímu na požádání potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
Vyřídí-li se reklamace kupujícího výměnou vadného zboží za bezvadné, běží na zboží převzaté kupujícím nová záruční doba.

6. Odstranitelné vady
Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží.
Jde-li o odstranitelnou vadu, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady opravou vadného zboží. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
Prodávající však může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné.
Jde-li o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat, má právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

7. Neodstranitelné vady
Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu věci anebo právo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující, nepožaduje-li výměnu zboží, právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
Má-li zboží prodávané za nižší cenu nebo zboží použité vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

8. Poskytování slev
Při určování výše slevy se přihlíží k rozsahu vady a stupni poškození. Výši slevy stanoví určený pracovník obchodního oddělení.

9. Související předpisy
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10. Závěrečná ustanovení
Tento Reklamační řád platí pro Českou republiku a týká se kupujících nepodnikatelů. Nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2003 a nahrazuje předchozí reklamační řád ze dne 1. 10. 2001.